ระบบวางแผนการลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาลงชื่อเข้าใช้งาน

Username และ Password เดียวกับที่ใช้งานเครือข่ายของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรณีนักศึกษา
  • ลืม Password, ต้องการเปลี่ยน Password
  • เข้าใช้งานระบบไม่ได้

ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา

คู่มือการใช้งาน (สำหรับนักศึกษา)

หลักเกณฑ์ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียน

ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องศึกษาข้อมูลหลักสูตรให้รอบด้านและครบถ้วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการวางแผนการเรียน หลังจากที่ทางโครงการ ส่งข้อมูลไปที่สำนักทะเบียนแล้วนักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขวิชาที่จะจดทะเบียนเรียนได้ และทางโครงการ จะไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเว้นแต่ว่าเป็นความผิดพลาดของระบบหรือเจ้าหน้าที่

ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1-2 ในปีการศึกษา 2566 จะวางแผนการเรียนรอบเดียวเท่านั้น นักศึกษาที่วางแผนการเรียนแล้วจะมีโอกาสเลือกอาจารย์ผู้สอน โดยจะเปิดระบบ Academic plan ให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้วางแผนการเรียน ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2566 

การเปิดระบบเลือกอาจารย์ผู้สอน ในภาค 2 ปีการศึกษา 2566  สำหรับนักศึกษาที่ได้วางแผนการเรียนในรอบแรกเท่านั้น จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกอาจารย์ผู้สอน สำหรับวิชาที่มีการเรียนการสอนหลาย Section โดยคณะจะเปิดระบบ Academic plan ระหว่างวันอังคารที่ 24 ตุลาคม เวลา 09.00 น. - วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 24.00 น. 

หมายเหตุ กรณีนักศึกษาไม่เข้าระบบเพื่อเลือกผู้สอน ระบบจะดำเนินการเลือกอาจารย์ผู้สอนให้โดยอัตโนมัติ

 

กำหนดการวางแผน

ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2566

รอบที่ 1

ช่วงวางแผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1-2

18 เมษายน 2566 09:00 - 24 เมษายน 2566 24:00

รอบที่ 2


ช่วงเลือกกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 2

  • เลขทะเบียน 60-63 24 ตุลาคม 2566 09:00 - 27 ตุลาคม 2566 24:00
  • เลขทะเบียน 64      25 ตุลาคม 2566 09:00 - 27 ตุลาคม 2566 24:00
  • เลขทะเบียน 65      26 ตุลาคม 2566 09:00 - 27 ตุลาคม 2566 24:00