ระบบวางแผนการลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาลงชื่อเข้าใช้งาน

Username และ Password เดียวกับที่ใช้งานเครือข่ายของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรณีนักศึกษา
  • ลืม Password, ต้องการเปลี่ยน Password
  • เข้าใช้งานระบบไม่ได้

ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา

คู่มือการใช้งาน (สำหรับนักศึกษา)

หลักเกณฑ์ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียน

ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องศึกษาข้อมูลหลักสูตรให้รอบด้านและครบถ้วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการวางแผนการเรียน หลังจากที่ทางโครงการ ส่งข้อมูลไปที่สำนักทะเบียนแล้วนักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขวิชาที่จะจดทะเบียนเรียนได้ และทางโครงการ จะไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเว้นแต่ว่าเป็นความผิดพลาดของระบบหรือเจ้าหน้าที่

ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา รอบที่ 1 นักศึกษาต้องวางแผนพร้อมกันทั้ง ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โดยทางโครงการ จะสุ่มเลือกกลุ่มให้เองและนักศึกษาไมสามารถเปลี่ยนกลุ่มเรียนได้ (บางปีการศึกษาจะเปิดให้นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มเรียนได้) ทั้งนี้โครงการจะเปิดให้วางแผนการลงทะเบียนเรียนรอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 อีกครั้งช่วงกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 (ติดตามประกาศจากโครงการ)

กำหนดการวางแผน

ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1

ช่วงวางแผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1-2

3 เมษายน 2562 01:00 - 18 เมษายน 2562 24:00

รอบที่ 2